Przedmiot działalności

 Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
1)działalność szpitali – 86,10
2)praktyka lekarska ogólna – 86,21
3)praktyka lekarska specjalistyczna – 86,22
4)pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – 86,90
5)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68,20
6)pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56,29
7)działalność fizjoterapeutyczna – 86,90
8)pobór uzdatnianie i dostarczanie wody – 36,00
9)pozostały transport lądowy pasażerski – 49,3
10)pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich – 96,01
11)przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – 56,2
12)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72,19
13)pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74,90
14)pozaszkolne formy edukacji – 85,5
15)działalność wspomagająca edukację – 85,60
16)działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82,30
17)wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11
18) handel energią elektryczną – 35.14
19) praktyka pielęgniarek i położnych – 86.90
20) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – 86.90
21) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11
22) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11
23) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.21
24) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13
25) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – 96.04
26) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10
27) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.20
28) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – 52.21

 

Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz miejsce ich udzielania


Działalność lecznicza prowadzona w zakładach leczniczych:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji zdrowotnej pacjentów w specjalnościach reprezentowanych przez Spółkę, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:
a) specjalistycznej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną;
b) rehabilitacji leczniczej;
c) diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, radiologicznej i obrazowej oraz innej;
d) promocji i edukacji zdrowotnej;

e) nocnej i światecznej opieki zdrowotnej.

 

Opublikowane przez: Marzena Słowik | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:10:47 | Data modyfikacji: 2018-01-04 08:41:56.
Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:10:47
Data modyfikacji: 2018-01-04 08:41:56
Opublikowane przez: Marzena Słowik